ELEKTRICITETSLÄRA

Diploma works

Swe This page is only available in Swedish

Lediga Examensarbeten


På Elektricitetslära har vi kontinuerligt examensarbeten, både 10 och 20 poäng, för ingenjörer i första hand. Lämplig utbildning är E, F, Y, ES, D, Q, Z, T, M, eller motsvarande. De olika ämnesområdena och deras kontaktpersoner är:

Vattenkraft – Urban Lundin
Vindkraft – Hans Bernhoff
Vågkraft – Magnus Rahm och Olle Svensson
Strömkraft – Karin Thomas
Pulskraft –Hans Bernhoff
Diamantelektronik – Jan Isberg
Energilager – Hans Bernhoff
Ekologi – Jan Sundberg
Geotermisk energi Urban Lundin och Mats Leijon

Kontakta personerna ovan för en diskussion om aktuella examensarbeten. Förbered dig genom att fundera igenom vad du helst vill göra, till exempel teoretiska beräkningar, experiment, simuleringar eller ritningar, samt när du har tänkt genomföra ditt examensarbete. Vår framförhållning är i allmänhet ungefär ett halvår så det är bra att vara ute i god tid. Har du egna idéer är vi öppna för förslag och diskussion.

Examensarbetena innehåller alla eller delar av följande moment:

  • Litteraturstudie inom relevant område
  • Utformning av modell (för konstruktion eller simulering)
  • Simulering av modeller
  • Utvärdering av simuleringar
  • Byggnation av experimentuppställning
  • Experiment
  • Utvärdering av experiment
  • Slutsatser och iakttagelser
  • Rapport

En beskrivning av ämnesområdena finner du under fliken ”Forskningsprojekt” och under ”Publikationer” kan du se titlar på redan genomförda examensarbeten. Ett examensarbete ska innehålla följande moment: litteraturstudie, experiment eller annat utförande, sammanställning av resultat, rapportskrivning och att komma fram till en slutsats. Materialet ska dokumenteras i en rapport samt rapporteras muntligt i en presentation.
Ett par typexempel följer här (dessa är inga konkreta exjobb, men kan hjälpa dig att hitta rätt). Större projekt kan delas upp på flera examensarbeten.

Typexempel 1:

Ett designprojekt som syftar till att optimera en generatordesign med avseende på elektriska, mekaniska och termiska parametrar. I examensarbetet ingår litteraturstudier, CAD-ritning samt generatorsimuleringar. Designen ska innehålla såväl en generatordesign som en mekanisk design för generatorns montage eller inneslutning. Här söker vi en praktisk student, gärna med vana av ritningar.

Typexempel 2:

Beräkning av strömningar i vatten kring turbinblad och andra strukturer. Då många av avdelningens projekt avser energiutvinning ur vatten i rörelse kommer det bli aktuellt med beräkningar och simuleringar av hydrodynamisk karaktär. Arbetet innehåller då en instuderingsdel samt beräkningar och simuleringar i Matlab eller liknande. En matematikintresserad student sökes.

Typexempel 3:

Programmering av motor för styrning av en prototypgenerator. Inom de olika projekten byggs prototyper (jfr. typexempel 1) och för att dessa ska kunna styras krävs en motor med en styrenhet. Examensarbetet omfattar problemformulering, lösning och implementering. Datainsamling sker troligen med samma styrenhet (dator) som styrningen för att möjliggöra återkoppling av signaler. Viss reglerteknik är bra och uppgiften delas troligen på två examensarbeten.

Typexempel 4:

Alla typer av förnybar elektricitetsgenerering måste vara ekologisk. Därför kan det även tänkas vara möjligt för en miljöintresserad student att ha en sådan aspekt på sitt examensarbete, till exempel genom att granska påväxt och hur den kan inverka på turbiner och generatorer.

Ämnesområden, exempel:

Teknik\Elektroteknik
Teknik\Teknisk fysik
Teknik\Väg- och vattenbyggnad
Teknik\Energisystem

Uppdragsgivare:

Uppsala Universitet
Institutionen för Teknikvetenskaper
Avd. Elektricitetslära
Box 534
751 21 UPPSALA  • Kinetisk energilagring för elnätet

Avdelningen för elektricitetslära erbjuder examensarbeten inom forskningsområdet kinetisk energilagring för elnätet. Under 2012 ska en ny prototyp byggas, och vi behöver flera olika designers för FEM-simuleringar av den nya modellen. Svänghjulet är baserat på ett reluktansmaskinkoncept, och skall designas för att bäras magnetiskt. Systemet kräver även avancerad motorstyrning/kraftelektronik.

För designarbetet är vi nu intresserade av studenter intresserade av en eller flera följande: elektromagnetisk design mha FEM, hållfasthetssimulationer, kompositmaterial, magnetiska lager.

Målet är en ritning för en svänghjulprototyp som skall sättas ihop till sommaren 2012. Svänghjulet kommer användas som en förlaga till en större prototyp för frekvensreglering i vattenkraftverket i Porjus, år 2014.

För mera information, kontakta:
Magnus Hedlund
Magnus.Hedlund@angstrom.uu.se

NiceDisplay

MagneticBearing

Fler exjobb för civil- och högskoleingenjörsutbildningarna vid
Uppsala Universitet