ELEKTRICITETSLÄRA

Forskningsområden

Elektrisk energigenerering och elektromagnetisk energiomvandling är sedan juli 2000 ett nytt utbildnings- och forskningsområde inom avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet och Uppsala tekniska högskola.

Grundutbildning och forskning på området är inriktad på miljövänliga industriella tillämpningar av Maxwells elektromagnetiska ekvationer och andra fysikaliska grundlagar i konventionella och kompletterande elektromagnetiska system för elkraftproduktion och eldistribution samt system för energilagring.

Kompletterande energikällor som vindkraft, vågkraft och havsströmmar är av särskilt stort intresse. Forskningsarbetet är i huvudsak inriktat på att utnyttja de fysikaliska grundlagarna för att skapa långsiktigt hållbara lösningar med optimal verkningsgrad och minimal miljömässig påverkan.

Tvärvetenskapliga kontakter och samarbeten är en viktig del av såväl grundutbildning som forskning eftersom området, trots sin grundläggande teknisk-fysikaliska karaktär, är centralt för livsviktiga delar av infrastrukturen och produktionen av varor och tjänster i det moderna samhället.

Industrisamverkan och fältlaborationer är en annan betydelsefull del av utbildning och forskning, då verksamheten på samtliga nivåer är inriktad på industriella tillämpningar. Även i renodlade grundforskningsprojekt är det därför viktigt att i görligaste mån söka samarbeten med industrin för att på så vis skapa möjligheter till mätningar och experiment i fullskaliga installationer och anläggningar.

Elkraftskonsumtion och energiekonomi kommer därför att vara två värdefulla kompletterande samhällsvetenskapliga sidoområden. Syftet är att förbättra samhällets och företagens beslutsunderlag och i kombination med de naturvetenskapliga landvinningar som görs inom den grundläggande verksamheten ge en genomlyst helhetsbild av nuvarande och framtida behov och möjligheter inomtekniskt, miljömässigt och ekonomiskt uthållig elektrisk energiproduktion.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Undersökning av de skadliga effekterna från elektromagnetiska fält, strömmar och spänningar i komplexa elektriska och elektroniska system samt design av skydd för att reducera dessa effekter, är syftet med forskningen inom detta område. Källor till ektromagnetisk interferens (EMI) kan vara blixturladdningar, elektrostatiska urladdningar (ESD), olika typer av maskiner eller de som är skapade med avsikt. Utbildning inom EMC bedrivs inom grundutbildningen men ges även som externa kurser.

Tillämpad plasma
Plasmavetenskap och plasmateknologi handlar om tillämpningar av gasurladdningsplasma för processer och apparater. Tillämpadplasmagruppen har genom åren varit engagerad i FoU av plasmakällor, plasmaprocesser och plasmatillämpningar omfattande från ytplasmabehandling till lösning av miljöföroreningsproblem.
Läs mer http://www.teknik.uu.se/plasma

Åskforskning
Avdelningens forskargrupp inom åskforskning har som mål att förstå blixtens mekanism och samla in så mycket information som möjligt om blixtens påverkan på människor, på elektriska installationer och på jordens atmosfär. Sedan 1931 har forskare vid denna avdelning arbetat med att undersöka blixten och skydd för dess verkningar. Se vidare om Åska och Skydd mot åska.

 

Porsi